Sede electrónica Concello de Teo

10:54:42 Sábado 24 de febreiro 2024
Estás en:

Detalle trámite

Comunicación previa de primeira ocupación de edificacións

A comunicación previa de primeira ocupación acredita que as novas edificacións, unifamiliares ou colectivas, cumpren os requisitos: a) o edificio ou, no seu caso, a urbanización da contorna, realizáronse conforme o proxecto técnico e a licenza concedida; b) reúne as condicións esixidas de seguridade, salubridade e ornamento público; c) quen construe repuxo os elementos e equipamentos urbanísticos que resultaron danados.

Cando se presente CP de Primeira Ocupación parcial por edificios ou portais completos, deberanse de dar as seguintes condicións:
a) Que o estado de execución das obras autorizadas permita a súa utilización e ocupación con independencia da parte do edificio ou a construción inacabada.
b) Que a parte para cuxa ocupación ou utilización solicítese comunicación previa fose executada integramente de conformidade co proxecto autorizado e, se procede, coas súas modificacións e coas condicións da licenza urbanística outorgada.
c) Que a súa utilización e ocupación e o final das obras non se interfiran mutuamente de forma grave.
d) Outras que establezan as ordenanzas municipais da edificación, se procede.

Datos identificativos da parcela:

Identifique a parcela con precisión mediante a referencia catastral. Se isto non fose suficiente, debe achegar a documentación gráfica precisa que a identifique de forma inequívoca.

Taxa pola expedición da licenza de primeira ocupación de vivendas unifamiliares:
-Ata 200 m2 construídos 60 euros
-De 200 m2 construídos ata 400 m2 construidos 90 euros
-Máis de 400 m2 construídos 120 euros

  

Para más información puede ustede contactar con el Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística:
Travesía de A Ramallosa, 38, 15883 Teo, A Coruña
Teléfono: 981 815700
Correo: urbanismo@teo.gal

 

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

NOTA:  A documentación técnica tramitada a través da plataforma de traballos profesionais do COAG ou outros colexios profesionais non terá que ser achegada; só se terá que indicar na instancia o código correspondente.

 • Comunicación previa de primeira ocupación de edificacións.
 • No caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade da persoa representante e da persoa interesada coa autorización escrita desa última ou copia de poder para actuar en representación (ver modelo). No caso de presentación online, non é necesario aportar o documento de identidade da persoa que presenta (nin da persoa interesada no caso de utilizar un certificado electrónico de representación).
 • Certificación de final de obra. Certificación de final de obra expedida polos servizos técnicos ou dirección de obra, e visado polo colexio profesional correspondente.
 • Xustificante de alta en Catastro.
 • Documentación xustificativa da posta en funcionamento das instalacións executadas no inmoble de conformidade coa súa normativa reguladora e, de ser o caso, certificación emitida polas empresas subministradoras dos servizos públicos da idónea execución das acometidas das redes de subministración.
 • Certificado de eficiencia enerxética de edificio terminado inscrito. (art. 8 do docreto 128/2016 do 25 de agosto, polo que se regula a certificación enerxética de edificios da Comunidade Autónoma de Galicia).
 • Declaración do custo real e efectivo da actuación terminada, acompañada dos documentos que se consideren oportunos para os efectos de acreditar o expresado custo (liquidación final de obra executada asinada pola dirección de obra) e, no seu caso, acreditación do pago do Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras (ICIO).
 • Certificación de inscrición no Rexistro da Propiedade a cesión en caso de parcelas afectadas polo chan destinado a viais ou espazos libres públicos.
 • Acreditación, en caso de vivendas con algún réxime de protección oficial, de solicitar a cualificación definitiva de vivendas de protección pública ante o órgano competente da Xunta de Galicia.
 • Documentación requirida nos informes sectoriais emitidos, que deban ser achegados con carácter previo ao comezo da posta en uso da edificación.
 • Certificación/s do Rexistro da Propiedade sobre anotacións de indivisibilidade, condicións especiais da licenza de obra, etc.
 • Boletín Fin de Obra da ICT xunto co Protocolo de proba selados pola inspección de telecomunicacións.
 • Boletín da instalación eléctrica dos servizos común e garaxe selado pola Delegación Provincial de Industria.
 • Copia do certificado emitido pola OCA correspondente, para aparcamentos de máis de 25 prazas.
 • Certificado de eficiencia enerxética de edificio terminado. (art. 8 do Decreto 128/2016 do 25 de Agosto, polo que se regula a certificación enerxética de edificios da Comunidade Autónoma de Galicia).
 • Certificado da instalación de gas acreditativa da conformidade de acometida e rede respectiva.
 • Certificado de illamento acústico expedido por empresas ou entidades homologadas pola Consellería de Medio Ambiente conforme o artigo 16 da Ordenanza Municipal reguladora da emisión e recepción de ruídos, vibracións e condicións dos locais, así como o artigo 10 do Decreto 106/2015 sobre contaminación acústica de Galicia.

Nome: Comunicación previa de primeira ocupación de edificacións.

Unidade tramitadora: Urbanismo.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica.

Taxas/impostos: Consultar ordenanzas fiscais do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.