Sede electrónica Concello de Teo

03:17:41 Mércores 20 de outubro 2021
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de praza na escola infantil municipal

Non hai convocatorias abertas actualmente

Permite presentar electrónicamente a solicitude para unha praza na escola infantil municipal.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Si o interesado non utiliza a vía telemática poderá descargarse o/os impreso/s dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán dito/s impreso/s normalizado/s a presentar.

Convocatoria Ordinaria: Renovación praza: 1 - 16 de marzo; Novo ingreso: 16 - 31 de marzo

Convocatoria Extraordinaria (novo ingreso): Consultar art. 7 do Regulamento de organización e funcionamento das E.I.M.

 

 

 E se procede:

 • Libro de familia numerosa.
 • Certificado de cualificación da discapacidade e/ou informe médico de saúde.
 • Informe do equipo de valoración da discapacidade, en caso de prazas de integración.
 • Xustificación de familia monoparental (núcleo familiar composto por un único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análogo á
  conxugal e os fillos ou as fillas menores ao seu cargo, sempre que o outro proxenitor ou
  proxenitora non contribúa economicamente ao seu sustento).
 • En caso de non empadroamento, xustificación do arraigo no municipio que avale a solicitude.
 • Outros documentos nos que consten incidencias familiares económicas e sociais puntuables
  no baremo.

No caso de que a solicitude non reúna os requisitos esixidos, o Concello requirirá ao interesado para que nun prazo de 10 días emende a falta ou xunte os documentos necesarios, con indicación de que, si así non se fixese, se terá por desestimada a súa petición arquivándose sen máis trámite.

Nome: Solicitude de praza na escola infantil municipal.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persona física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite)

                                 Presencial.